CONSTITUȚIILE

Constituțiile Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" sunt: Regula, Charta și Institutio Generalis.


CHARTA

"DE MVNDO NON SVNT, SICVT ET EGO NON SVM DE MVNDO.
NON PRO EIS AVTEM ROGO TANTVM, SED ET PRO EIS QVI
CREDITVRI SVNT PER VERBVM EORVM IN ME."
"Iar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea,
facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, castitatea."
[Galateni 5, 22-23]

"Fructus autem Spiritus est: charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas,
bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas."
[Ad Galatas V. 22-23]

TITLUL I. PRINCIPII GENERALE

 1. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" se constituie într-o formă asociativă de organizare în cadrul eclezial al Bisericii Romano-Catolice, a cărei vocație asumată rezidă în promovarea dialogului ecumenic, în formarea doctrinară și spirituală a membrilor săi, în calitatea lor de mădulare ale Bisericii și cetățeni ai societății umane (cf. 1 Petru 4, 10: Unusquisque, sicut accepit gratiam, in altrerutrum illam administrantes, sicut boni dispensatores multiformis gratiæ Dei).
 2. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" declară că orice ființă umană este unică și irepetabilă, de aceea, temeiul oricărei forme de ecumenism calificat constă în respectul demnității personale și recunoașterea dimensiunii religioase a omului.
 3. Respectând învățăturile Bisericii Universale, Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" crede și afirmă că singura instituție legitimată de Cristos în scopul răspândirii Împărăției Sale și pentru mântuirea oamenilor este Biserica întemeiată de Apostoli (cf. Matei 28, 19-20: "Euntes ergo docete omnes gentes: baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti: docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis: et ecce Ego vobiscum sum omnibus diebus, usque ad consummationem sæculi.").
 4. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" crede și afirmă că misiunea de a interpreta în mod autentic Cuvântul lui Dumnezeu, scris sau transmis, aparține numai Magisteriului Bisericii (cf. Regula OCC, Cap. V, lit. d), a cărui autoritate este exercitată în numele lui Cristos. Acest Magisteriu, prin asistența Duhului Sfânt, învață numai ce a fost transmis, îl păstrează cu pietate, îl expune cu fidelitate și preia din acest tezaur unic al credinței tot ceea ce propune ca adevăr de credință revelat de Dumnezeu (cf. Conc. Vat. II, Dei Verbum).
 5. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" crede și afirmă că Misiunea Bisericii în lume este aceea de a răspândi pe întreg pământul Împărăția lui Cristos Isus, spre glorificarea lui Dumnezeu Tatăl, prin intermediul unei activități specifice, denumite apostolat. Toți creștinii sunt chemați să transmită Vestea cea Bună din generație în generație, mărturisind credința și celebrând-o în Liturghie și rugăciune (cf. Fapte 2, 42: "Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis, et orationibus.").
 6. Apostolatul laicilor, ei înșiși fiind "preoție împărătească și neam sfânt" (cf. 1 Petru 2, 5: "Et ipsi tanquam lapides vivi superædificamini, domus spiritualis, sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Iesum Christum."), urmărește armonizarea ordinii temporale cu spiritul Evangheliei, astfel încât această activitate să ofere o mărturie limpede despre Cristos și să servească mântuirii oamenilor.
 7. Membrii Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA", răspunzând chemării Bisericii lui Cristos, vor adopta o conduită morală caracterizată prin probitate și coerență între viață și credință, prin iubire frățească (cf. 1 Ioan 3, 23: "Et hoc est mandatum Eius: ut credamus in nomine Filii, Eius Jesu Christi: et diligamus alterutrum, sicut dedit mandatum nobis."), prin conștiința deplină a rolului propriu în edificarea societății și lupta împotriva erorilor care pot să antreneze desființarea religiei creștine, prin îndeplinirea îndatoririlor familiale, sociale și profesionale (cf. Conc. Vat. II, Apostolicam Actuositatem).
 8. Prin formarea intelectuală și pregătirea teoretică a membrilor săi, Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" intenționează asimilarea unor cunoștințe temeinice în domeniul teologiei, eticii, filosofiei și istoriei Bisericii, astfel încât, aceștia să îndeplinească misiunea lui Cristos și a Bisericii Sale, trăind misterul divin al Creației și Răscumpărării, sub călăuzirea Duhului Sfânt (cf. Conc. Vat. II, Apostolicam Actuositatem).
 9. Membrii Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" cred că autenticitatea unei vieți de credință trăite conform învățăturilor lui Cristos se probează prin dobândirea roadelor Duhului Sfânt, așa cum sunt explicitate în viziunea paulinică: "Fructus autem Spiritus est: charitas, gaudium, pax, patientia, benignitas, bonitas, longanimitas, mansuetudo, fides, modestia, continentia, castitas." (cf. Galateni 5, 22-24 - Vulgata).
 10. Angajarea ecumenică, precum și afirmarea celorlalte scopuri spirituale ale Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" vizează participarea responsabilă la misiunea Bisericii de a prezenta Evanghelia lui Cristos ca izvor de speranță pentru om și de reînnoire pentru societate (cf. Enciclicei apostolice Christifideles Laici).

TITLUL II. DESPRE BISERICILE APOSTOLICE

 1. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" crede și afirmă că Patrimoniul revelat de Dumnezeu are un caracter indivizibil și aparține, prin excelență, Bisericii Universale întemeiate de Apostoli, la porunca lui Cristos Isus. Acest Patrimoniu unic al lui Dumnezeu se definește prin vechimea sa venerabilă și prin Tradiția care vine direct de la Apostoli, transmisă de către Sfinții Părinți.
 2. Acest Patrimoniu spiritual, liturgic, canonic și teologic aparține, în feluritele lui tradiții, deplinei universalități și apostolicități a Bisericii.
 3. Biserica Universală și Apostolică, Trupul mistic al lui Cristos, este constituită din instituțiile sale denumite: Biserica Catolică și Bisericile Orientale (Ecclesiæ rituales).
 4. Credincioșii acestor instituții sunt uniți organic în Duhul Sfânt prin aceeași credință și prin aceleași Sacramente, formând comunități denumite Biserici particulare, având diferite Rituri. Aceste Rituri, deosebite între ele în ceea ce privește forma liturgică și disciplina canonică sunt egale în demnitate și sunt supuse aceleiași Misiuni de vestire a Evangheliei.
 5. Bisericile Apostolice sunt slujite de Episcopi, în calitate de urmași ai Apostolilor, care au misiunea de a învăța toate neamurile și de a predica Evanghelia la toată făptura, pentru ca toți oamenii, prin credință, Botez și împlinirea poruncilor, să ajungă la mântuire (cf. Marcu 16, 15-16: "Euntes in mundum universum prædicate Evangelium omni creaturæ. Qui crederit, et baptizatus fuerit, salvus erit.").
 6. Bisericile Apostolice împărtășesc aceeași doctrină fundamentală despre Sfânta Treime, Cuvântul lui Dumnezeu întrupat din Fecioara Maria și cele șapte Sacramente (Taine).
 7. Atât în Bisericile Orientale, cât și în Biserica Romano-Catolică, credincioșii, uniți cu Episcopul lor, ajung la Dumnezeu Tatăl prin Fiul care S-a întrupat, a pătimit și a fost preamărit în revărsarea Duhului Sfânt și intră în comuniune cu Sfânta Treime. Astfel, prin celebrarea Tainei Euharistice, în fiecare din aceste Biserici se zidește și crește Biserica lui Dumnezeu (cf. Ioan Gură-de-Aur, In Ioannem Homelia).

TITLUL III. DESPRE ECUMENISM

 1. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" crede și mărturisește că Isus Cristos Dumnezeu a întemeiat o singură Biserică și o singură credință (cf. Ioan 17, 21: "Ut omnes unum sint, sicut Tu Pater in Me, et Ego in Te, ut et ipsi in Nobis unum sint."), instituind minunatul Sacrament al Euharistiei, prin care se înfăptuiește unitatea credinței și a Bisericii Sale.
 2. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" crede și afirmă că Poporul lui Dumnezeu este răspândit printre toate neamurile pământului, formând Împărăția lui Cristos, care nu este din această lume. Dumnezeu, când implantează această Împărăție, nu sustrage nimic din binele vremelnic al acestui popor, dimpotrivă, promovează și adoptă bogățiile spirituale și culturale ale neamurilor, în măsura în care ele sunt bune și le adoptă (cf. Conc. Vat. II, Lumen Gentium).
 3. În spiritul Constituției dogmatice despre ecumenism Unitatis Redintegratio, Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" recomandă membrilor săi și tuturor credincioșilor să promoveze o anumită comunicare în cele sfinte între cele două Biserici, care, deși despărțite, au Sacramente valide și, în virtutea succesiunii apostolice, au Preoția și Euharistia prin care rămân împreună ca Trup Mistic al lui Cristos.
 4. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA", ea însăși întemeiată într-o țară a Bisericii despărțite, unde numeroase grupări creștine își revendică legitimitatea apostolică, consideră că această împărțire este o gravă abatere de la voința lui Cristos, o piedică în calea propovăduirii Evangheliei iubirii și un impas major în calea mântuirii oamenilor.
 5. Comunitățile creștine despărțite de Bisericile Apostolice sunt privite de Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" cu dragoste frățească, în pofida deosebirilor ideologice, uneori majore. Potrivit principiilor conținute în Decretul Pontifical Exultate Deo (cf. Conciliul de la Florența, 1439), creștinii care au primit Botezul în Numele Sfintei Treimi, deși despărțiți de Biserica Universală, sunt "încorporați în Cristos".
 6. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" crede și mărturisește ceea ce Bisericile Apostolice postulează, și anume că Trupul și Sângele lui Cristos Dumnezeu sunt conținute în mod real și substanțial în sacramentul Euharistiei (cf. Conciliul de la Trento), și nu în mod simbolic, așa cum este considerat de unele denominațiuni creștine despărțite de Bisericile Apostolice (cf. Ioan 6, 54-56: Dixit ergo eis Iesus: Amen, amen dico vobis: nisi manducaveritis Carnem Filii hominis, et biberitis Eius Sanguinem, non habebitis vitam in vobis. Qui manducat Meam Carnem, et bibit Meum Sanguinem, habet vitam æternam; et Ego resuscitabo eum in novissimo die. Caro enim Mea vere est cibus; et Sanguis Meus, vere est potus.).
 7. Comunitățile creștine despărțite de Bisericile Apostolice, fiind lipsite de sacramentul Preoției nu păstrează substanța autentică a Misterului Euharistic, de aceea, intercomunicarea cu aceste comunități nu este posibilă. De aceea, Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" își consacră, mai întâi, toate eforturile sale în vederea restabilirii unității între cele două Biserici Apostolice, acolo unde intercomuniunea este nu doar posibilă, dar ci și de dorit, când există aprobarea autorității eclesiastice și împrejurările sunt favorabile.
 8. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" promovează un dialog ecumenic caracterizat prin dragoste și prudență în vederea restabilirii comuniunii depline între Biserica Orientală și Biserica Occidentală, cei "doi plămâni ai Bisericii Universale", considerându-se realitățile istorice existente înainte de despărțirea înfăptuită la Marea Schismă din 1054.
 9. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" consideră că diferitele formulări teologice ale celor două Biserici sunt mai degrabă complementare decât opuse, ele fiind adânc înrădăcinate în Sfintele Scripturi, cultivate în viața liturgică și suplinite de scrierile Sfinților Părinți, atât din Orient, cât și din Occident.
 10. Ecumenismul promovat de Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" pornește de la principiul enunțat de Conciliul de la Florența din 1439 (Definitio Lætentur Cæli), potrivit căruia eliminarea peretelui ce desparte Biserica Occidentală de Biserica Orientală, va conduce negreșit la constituirea unui "singur Locaș întărit pe Piatra Unghiulară, Cristos Isus, care va face din cele două una".
 11. Angajarea ecumenică a Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" se va exercita în spiritul Enciclicei Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea Ut Unum Sint și în litera Constituției dogmatice Apostolicam Actuositatem.
 12. Ecumenismul trebuie precedat de o convertire interioară și de reînnoirea cugetului (cf. Efeseni 4, 1-3: "Obsecro itaque vos ego vinctus in Domino, ut digne ambuletis vocatione, qua vocati estis, cum omni humilitate, et mansuetudine, cum patientia, supportantes invicem in charitate, solliciti servare unitatem Spiritus in vinculo pacis."). În centrul dialogului ecumenic trebuie situat adevărul imuabil, potrivit căruia Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este un singur Dumnezeu.
 13. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" este pe deplin conștientă de faptul că refacerea unității între cele Două Biserici Apostolice constituie o năzuință care depășește capacitatea omenească; de aceea, membrii Ordinului, uniți în rugăciune și acțiune cu toți creștinii angajați în sfânta activitate ecumenică își pun speranța în dragostea lui Cristos pentru turma Sa și în puterea Duhului Sfânt (cf. Romani 5, 5: "spes autem non confundit: quia charitas Dei difussa est in cordibus nostris per Spiritum Sanctum, qui datus est nobis.").

TITLUL IV. DESPRE STUDIU ȘI CERCETARE

 1. Asociația "ORDO CRUX CÆRULEA" solicită membrilor săi dobândirea unei cunoașteri cât mai complete a istoriei Bisericii, a teologiei, a vieții spirituale, a psihologiei religioase și a culturii proprii tuturor fraților cu care se inițiază dialogul ecumenic (cf. Conc. Vat. II, Unitatis Redintegratio).
 2. Membrii Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" se vor strădui să aprofundeze cercetarea tainelor lui Dumnezeu revelate oamenilor spre creșterea lor spirituală și pentru mântuirea lor (cf. 1 Corinteni 2, 7: "sed loquimur Dei sapientiam in mysterio, quæ abscondita est, quam prædestinavit Deus ante omnia sæcula in gloriam nostram.").
 3. În demersurile lor, de natură spirituală și intelectuală membrii Asociației "ORDO CRUX CÆRULEA" vor aplica integral principiile moralei și iubirii creștine, urmărind îndemnul Apostolului Paul (cf. 1 Timotei 6, 3-5: "Si quis aliter docet, et non aquiescit sanis sermonibus Domini nostri Jesu Christi, et ei, quæ secundum pietatem est, doctrinæ: superbus est, nihil sciens, sed langues circa quæstiones, et pugnas verborum: ex quibus orintur invidiæ, contentiones, blasphemia, suspiciones malæ, conflictationes hominum mente corruptorum, et qui veritate privati sunt, existimantium quæstum esse pietatem.").

REGULA

Regula, împreună cu celelalte norme numite Institutio Generalis și Charta, formează Constituțiile Asociației. Regula constituie statutul principal al Ordinului, norma etică fundamentală la care aderă în mod necondiționat toți membrii și aspiranții Ordinului. Regula este alcătuită din 13 capitole și poate fi revizuită prin hotărârea Capitulului General, la propunerea Marelui Consiliu, a Consiliilor Generale sau a Ierarhiei Sfintei Biserici Romane.

Votul de modificare trebuie să întrunească minimum 70% din sufragiile exprimate de Capitulului General întrunit cu majoritatea absolută a membrilor săi.